Monday, September 24, 2007

The fighters על הלוחמים

פלוגת דוד נובודבורסקי
דוד נובודבורסקי - מ'פ פלוגת השוה'צ במרד גטו וורשה בשטח טבנס-שולץ. הוציא את פלוגתו עם קבוצת ה – 40 דרך תעלות הביוב ב – 29.4.43 ללומיאנקי ומשם ליערות וישקוב חזר מיערות ווישקוב לוורשה ונפל בהתנגשות עם הס.א. ליד לומיאנקי. בן 27 בנפלו.

דוד נובודבורסקידמבינסקא דורקה - חברת הקבוצה הקומוניסטית עמם לחמה בקרבות הגטו. יצאה לאזור וישקוב, חזרה עם דוד נובודבורסקי לוורשה ונפלה בהתנגשות עם הס.א. ליד לומיאנקי. בת 20 בנפלה.
קליינוויס חנוך - לחם בפלוגת גורדוניה בשטח טבנס-שולץ במרד גטו וורשה. יצא לצד הארי ללומיאנקי ומשם ליערות וישקוב, חזר לוורשה שם נפל. בן 26 בנפלו.
רומנוביץ' ישראל - נלחם במרד גטו וורשה בפלוגת ה'בונד' של יורק בלונאס. הצליח להגיע לצד הארי ומשם לוישקוב. חזר לוורשה . נפל באזור לומיאנקי עקב הלשנה ליחידת הס.א.
שפירשטיין רבקה - חברתו של דוד נובודבורסקי. לחמה בפלוגת השוה'צ בשטח טבנס-שולץ במרד גטו וורשה. יצאה ב – 29.4.43 דרך תעלות הביוב ללומיאנקי ומשם לווישקוב . חזרה לוורשה, נפלה עם נובודבורסקי ואחרים, עקב הלשנה ליחידת הס.א. בת 24 בנפלה.
שנטל שמעון - שימק - נטה לקומוניסטים. לחם בפלוגת השוה'צ במרד גטו וורשה. יצא דרך תעלות הביוב ללומיאנקי ומשם לווישקוב. חזר לוורשה, נפל עם נובודבורסקי ואחרים עקב הלשנה ליחידת הס.א.

הלוחמים אשר נפלו במצודים על נהר הבוג
גוטשטאט ציפורה - חברת 'דרור'. נלחמה במרד גטו וורשה בפלוגה של חנוך גוטמן. ב – 10.5.43 הצליחה לצאת לצד הארי ומשם לווישקוב. נפלה באחת ההתנגשויות במעבר על הבוג.ציפורה גוטשטאט


יושקביץ' אפרים - נלחם בפלוגת ה'בונד' בפיקודו של וולוול רוזובסקי בשטח טבנס שולץ במרד גטו וורשה. יצא עם קבוצת ה – 40 ב 29.4.43, דרך תעלות הביוב ליער בלומיאנקי ומשם לווישקוב. נפל באחת מפעולות הפרטיזנים באזור מינסק מאזובייצק.
ליטמן יוסף - נלחם תחת פיקודו של הירש ברלינסקי עם 'פועלי ציון שמאל' במרד גטו וורשה. יצא דרך תעלות הביוב ומשם לווישקוב, נורה ע'י המשטרה הפולנית בעת ששמר על קבוצה במעבר נהר הבוג ב – 28.6.43, בן 24 בנפלו. יוסף ליטמן
סטולק אברהם - שרת בצבא הפולני לפני המלחמה. חבר הפלוגה הלוחמת של 'פועלי ציון שמאל' במרד גטו וורשה. יצא ב – 10.5.43 דרך תעלות הביוב והגיע לווישקוב. טבע בנהר במעבר על הבוג, בן 25 בנפלו.
קירשנבוים רחל - לחמה במרד גטו וורשה בפלוגת 'דרור'. יצאה לצד הארי ומשם לוישקוב. נפלה ליד צ'רני בור אשר על נהר הנארב. בת 22 בנפלה.
רוטמן צבי - לחם במרד גטו וורשה בפלוגת השוה'צ בשטח טבנס-שולץ. יצא בתעלות הביוב ב – 29.4.43 לצד הארי ומשם לפלוגות הפרטיזנים בווישקוב. נפל באחת הפעולות בעת שחצה את נהר הבוג. בן 23 בנפלו.

לוחמים אשר נפלו במהלך קרב במחבוא ברחוב פרוזנא 14 בוורשה
איגלה זיגמונט משה
- חבר ה'בונד', נלחם עם פלוגת וולוול רוזובסקי ברחוב נובוליפיה במרד גטו וורשה. יצא עם קבוצת ה – 40 דרך תעלות הביוב ב – 29.4.43 והצטרף לפרטיזנים ביערות ווישקוב, חזר לוורשה בתחילת .1944 הסתתר אצל איגנאץ יבלונסקי ברחוב פרוזנה 14, שם נפל.
משה זיגמונט איגלה
פיינגנבלט יעקב - מ'פ פלוגת גורדוניה בשטח טבנס-שולץ במרד גטו וורשה. יצא ב – 29.4.43, דרך תעלות הביוב והגיע לווישקוב. חזר לוורשה ובראשית 1944, נתפס במחבואו ברח. פרוזנא 14 שם נפל. בן 25 בנפלו.
קאבאנוקי גוטה - לחמה עם פלוגת גורדוניה במרד גטו וורשה. הצליחה לעבור לצד הארי ומשם לווישקוב ולאזור צ'ארבוני בור ליד הנארב. חזרה לוורשה, נפלה בבית ברח. פרוזנה 14 כתוצאה מהלשנה.
גוטה קבנוקי
לוחמים אשר נפלו במהלך המרד הפולני
ארליך אליהו
- לוחם במרד גטו וורשה בפלוגת 'פועלי ציון שמאל' . הצליח לעבור לצד הארי ומשם ליערות וישקוב. חזר לוורשה, נפל במרד הפולני באוגוסט - ספטמבר 1944.
אליהו ארליך
ברלינסקי הירש - מ'פ פלוגת פועלי ציון שמאל בשטח המברשתנים במרד גטו וורשה. הצליח להימלט לצד הארי ומשם לוישקוב, עזב וחזר לוורשה. נפל בימי המרד הפולני בשכונת ז'וליבוז' באוגוסט-ספטמבר 1944, בן 35 בנפלו.הירש ברלינסקי


פלוגת יאנק שוורצפוס
שוורצפוס יאנק - שירת לפני המלחמה בצבא הפולני. מ'פ במרד גטו וורשה בשטח טבנס שולץ. הצליח לצאת לצד הארי ומשם ליערות ווישקוב. נפל בקרב בבית היערן בן 27 בנפלו.
טייכלר גוטה - חברת הקומוניסטים היהודים. לחמה במרד גטו וורשה בפלוגה באזור טבנס שולץ. יצאה ב 29.4.43, דרך תעלות הביוב ליער בלומיאנקי ומשם לווישקוב. נפלה בבית היערן.
רוזנפלד מיכאל - נציג הפ.פ.ר במפקדת א.י.ל במרד גטו וורשה. יצא בתעלות הביוב ב 10.5.43 לצד הארי ומשם ליערות וישקוב. השתתף בביצוע החבלה בתחנת הרכבת אורלא ונספה בבית שומר היער קרבצוביזנא בקרב עם
הגרמנים בן 29 בנפלו.מיכאל רוזנפלדתעודת לוחם בנאצים של מיכאל רוזנפלד
פלוגת מרדכי גרובאס
גרובאס מרדכי - חבר השוה'צ. מ'פ של פלוגת השוה'צ במרד גטו וורשה יצא ב 10.5.43 דרך תעלות הביוב לצד הארי והגיע ליערות ווישקוב. עמד בראש קבוצה בת 10 לוחמים ששיתפה פעולה עם הפרטיזנים הפולנים מארמיה קריובה. נעלם ביחד עם אנשיו וכנראה נרצח ע'י חברי הארמיה קריובה בן 22 בנפלו.


מרדכי גרובאס


ארבוז חיים - חבר השוה'צ לוחם במרד גטו וורשה יצא דרך תעלות הביוב ליערות לומיאנקי ומשם לווישקוב. לחם בפלוגת גרובאס ששיתפה פעולה עם הפרטיזנים הפולנים מארמיה קריובה. נרצח כנראה עם הקבוצה ע'י חברי הארמיה קריובה. בן 22 בנפלו.
טאסנקרויט ברל - לחם במרד גטו וורשה בפלוגת ה'בונד' של דוד הוכברג . הצליח להגיע ליערות ווישקוב . לחם בפלוגת גרובאס ששיתפה פעולה עם הפרטיזנים הפולנים מארמיה קריובה. נרצח כנראה עם הקבוצה ע'י חברי הארמיה קריובה. בן 23 בנפלו.
זנדמאן אברהם - חבר השוה'צ. לחם בפלוגת גרובאס ששיתפה פעולה עם הפרטיזנים הפולנים מארמיה קריובה. נרצח כנראה עם הקבוצה ע'י חברי הארמיה קריובה.
פוטרליך חגית - חברת השוה'צ. הגיעה ליערות ווישקוב, לחמה בפלוגת גרובאס ששיתפה פעולה עם הפרטיזנים הפולנים מארמיה קריובה. נרצחה כנראה עם הקבוצה ע'י חברי הארמיה קריובה.
קרוטקי ישראל - חבר ה'בונד', נלחם במרד גטו וורשה בפלוגת גרוזאלץ במילא 29. הגיע ליערות ווישקוב. לחם בפלוגת גרובאס ששיתפה פעולה עם הפרטיזנים הפולנים מארמיה קריובה. נרצח כנראה עם הקבוצה ע'י חברי הארמיה קריובה. בן 22 בנפלו.
יוגנהייזר יולק - חבר ה'בונד', נלחם במרד גטו וורשה בפלוגת יורק בלונאס. הגיע ליערות ווישקוב. נלחם בפלוגת גרובאס ששיתפה פעולה עם הפרטיזנים הפולנים מארמיה קריובה. נרצח כנראה עם הקבוצה ע'י חברי הארמיה קריובה. בן 20 בנפלו.
לבסקי איז'ו - חבר הפלוגה הלוחמת של הקומוניסטים היהודים. לחם במרד גטו וורשה בפלוגתו של אליעזר גלר בשטח טבנס שולץ. יצא בתעלות הביוב ללומיאנקי ומשם לווישקוב. לחם בפלוגת גרובאס ששיתפה פעולה עם הפרטיזנים הפולנים מארמיה קריובה. נרצח כנראה עם הקבוצה ע'י חברי הארמיה קריובה.

No comments: